รายวิชา : การผลิตโคนม (Dairy Production)
รหัสวิชา : 5042302
หน่วยกิต : 3(2-2)
ผู้สอน : ธันวา ไวยบท
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 056-219100 ติดต่อ 2521

คำอธิบายรายวิชา:
เมื่อเรียนวิชานี้สามารถรู้และเข้าใจ การจัดการฟาร์มโคนมครอบคลุมทุกด้าน ทั้งพันธุ์โคนมการจัดการโคระยะต่างๆ การให้อาหาร การรีดนม และการผลิตนมคุณภาพสูงรวมทั้งองค์ประกอบที่สำคัญภายในฟาร์มโคนม ซึ่งทำให้สามารถ นำไปประยุกต์ในการผลิตโคนมเป็นการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้รู้จักพันธุ์โคนมสำคัญรวมทั้งลักษณะเฉพาะ และสมรรถภาพการผลิตนมของโคนมพันธุ์ต่าง
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการคัดเลือกและตัดสินโคนม และพิจารณาส่วนสำคัญรูปร่างลักษณะภายนอกต่างๆของโคนมได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เข้าใจถึงระบบทางเดินอาหารของโคนม และกระบวนการย่อย การดูดซึมคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งเป็นโภชนะสำคัญ
4. เพื่อให้เข้าใจถึงการให้ การใช้ประโยชน์ได้ และความต้องการแร่ธาตุ และวิตามินของโคนม
5. เพื่อให้เข้าใจถึงการประเมินคุณค่าสารเสริม การใช้สารเสริม และประสิทธิภาพของสารเสริมแต่ละชนิดที่นิยมใช้ในการผลิตโคนม
6. เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการโภชนะของโคสาวในช่วงต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้การจัดการอาหารโคสาวทดแทนได้อย่างเหมาะสม
7. เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการโภชนะของโคพักรีดนม และสามารถประยุกต์ใช้การจัดการโคพักรีดนมได้อย่างเหมาะสม
8. เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดการด้านอาหารโครีดนมในช่วงต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดการลูกโคที่สำคัญ คือ การดูแลลูกโคแรกคลอด ความต้องการโภชนะของลูกโค การเลี้ยงดูลูกโคแรกคลอดถึงอย่านม
10. เพื่อให้เข้าใจถึง การจัดการโคนมระยะต่างๆ คือ โคสาว โคพักรีดนม และโครีดนม ซึ่งต้องได้รับการจัดการที่แตกต่างกัน
11. เพื่อให้เข้าใจถึง การจัดการกลุ่มโคนม และวิธีการแบ่งกลุ่มโคระยะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจการฟาร์มโคนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
12. เพื่อให้เข้าใจถึงกายวิภาค และสรีรวิทยาของเต้านม
13. เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของนมภายในเต้านม
14. เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการรีดนมด้วยมือ และเครื่องรีดนม รวมทั้งหลักการทำงานของเครื่องรีดนม และส่วนประกอบของเครื่องรีดนม
15. เพื่อให้เข้าใจถึงการผลิตนมคุณภาพสูง คุณภาพของนม และการปนเปื้อนของสารอื่นในนม
16. เพื่อให้เข้าใจถึงโรงเรือนของโคนมแบบต่างๆ ข้อดีข้อเสียของโรงเรือนแต่ละแบบ และอุปกรณ์สำคัญในการผลิตโคนม
17. เพื่อให้เข้าใจถึงโรงเรือนรีดนม และระบบเครื่องรีดนมที่นิยมใช้ในฟาร์มโคนม
18. เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดการระบบสืบพันธุ์ของโคนม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พันธุ์ และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของโคนม
19. เพื่อให้เข้าใจและฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม โดยการปฏิบัติจริงในฟาร์มโคนม
20. เพื่อให้ได้ค้นคว้าบทความทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตโคนมด้านต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี : ใช้วิธีบรรยาย และอภิปรายในแต่ละบท โดยในนักศึกษาจะศึกษาเพิ่มเติมจากบรรณานุกรมและวารสารต่างๆในห้องสมุด
ภาคปฏิบัติ : บทปฏิบัติการทั้งหมดใช้วิธีบรรยาย ดูสื่อวีดีทัศน์ หรือสื่อสไลด์ก่อน หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องปฏิบัติจริงในแผนกโคนม ฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้วส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมอภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานทุกครั้ง

งานมอบหมาย

นักศึกษาจะได้รับมอบหมายงานให้ค้นคว้าบทความ หรืองานวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตโคนม โดยรวบรวมเขียนเป็นรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียนในเวลาที่กำหนด
การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลจากคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ดั้งนี้
1. ทฤษฎี 55 คะแนน แบ่งคะแนนเป็น 3 ส่วน
1.1 สอบครั้งที่ 1 15 คะแนน
1.2 สอบครั้งที่ 2 20 คะแนน
1.3 สอบครั้งที่ 3 20 คะแนน
2. ภาคปฏิบัติ 30 คะแนน แบ่งคะแนนเป็น 2 ส่วน ดั้งนี้
2.1 การปฏิบัติงานและรายงาน 20 คะแนน
2.2 สอบข้อเขียน 10 คะแนน
3. งานมอบหมาย 10 คะแนน
4. ความสนใจและการเข้าชั้นเรียน 5 คะแนน