รายวิชา : การผลิตโคนม (Dairy Production)
รหัสวิชา : 5042302
ลักษณะวิชา : จำนวน 3 หน่วยกิต
บรรยาย 2 คาบ, ปฏิบัติ 2 คาบ
คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาการผลิตโคนม ปัยหาพันธุ์โคนมเขตร้อน การให้อาหาร การเลี้ยงดู และหลักการผลิตนมที่
เหมาะสม โรคที่สำคัญของโคนมและการป้องกันกำจัด

เนื้อหารายวิชา
บทที่ 1 : ความสำคัญและสภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม
บทที่ 2 : พันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์โคนม
บทที่ 3 : เทคนิคอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
บทที่ 4 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์เคี้ยวเอื้อง
บทที่ 5 : การประเมินโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
บทที่ 6 : การจัดการฟาร์มโคนม
บทที่ 7 : คำถามทบทวน