ชื่อโครงการ : บทเรียน e-learning วิชา การผลิตโคนม
ผู้รับผิดชอบ : ธันวา ไวยบท
คุณวุฒิ : วท.ม.(สัตวศาสตร์)

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตเรียกว่า e-learning ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญ ต่อการสื่อสารในระบบเว็บ หรือการสื่อสารแบบแมงมุม ซึ่งการสื่อสารแบบเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต         ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกเวลา ทุกที่เมื่อไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับมาทบทวน
            วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนในการเรียนการสอนมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเผยแพร่ทางด้านการผลิตโคนม ให้แก่ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อนำเอาคอมพิวเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น