แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
เนื้อหาประจำบท

1. การปฏิบัติงานต่อโคนมในระยะต่างๆ
2. การให้อาหารโคนมระยะต่างๆ
3. โรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มโคนม
4. การกำจัดของเสียในฟาร์มโคนม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาวิชา
2. สามารถอธิบายการปฏิบัติงานต่อโคนมในระยะต่างๆ
3. สามารถอธิบายการให้อาหารโคนมระยะต่างๆ
4. สามารถอธิบายโรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มโคนม
5. สามารถอธิบายการกำจัดของเสียในฟาร์มโคนม

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
1. อธิบายเนื้อหาในแต่ละข้อ
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แผ่นใส
3. รูปภาพประกอบ
4. เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

การวัดผลและการประเมินผล

1. การตอบคำถามและอภิปรายของนักศึกษา
2. การทำกิจกรรมของนักศึกษา
3. การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10