แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4
เนื้อหาประจำบท

1. ระบบการย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2. ระบบสืบพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3. กระบวนการผลิตน้ำนม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาวิชา
2. สามารถอธิบายระบบการย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3. สามารถอธิบายระบบสืบพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
4. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตน้ำนม

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
1. อธิบายเนื้อหาในแต่ละข้อ
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน
2. แผ่นใส
3. รูปภาพประกอบ
4. เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

การวัดผลและการประเมินผล
1. การตอบคำถามและอภิปรายของนักศึกษา
2. การทำกิจกรรมของนักศึกษา
3. การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1.ระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
-ท่อทางเดินอาหาร
-กระบวนการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต
-กระบวนการย่อยและการดูดซึมโปรตีน
-กระบวนการย่อยและการดูดซึมไขมัน
-ไวตามินและแร่ธาตุสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

2.ระบบสืบพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
-อวัยวะสืบพันธุ์
-ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์
-วงรอบการเป็นสัด
-บทบาทฮอร์โมนต่อการควบคุมรังไข่
-พฤติกรรมการเป็นสัดและการตรวจการเป็นสัดของโคนม
-ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธุ์
-เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยายพันธุ์สัตว์
-การปฏิสนธิและการพัฒนาตัวอ่อน
-การตั้งท้องและการคลอดลูกโคนม

3.กระบวนการผลิตน้ำนม
-การสร้างและองค์ประกอบของน้ำนม
-การหลั่งของน้ำนม
-การรีดและการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10