แผนบริหารการสอบประจำบทที่ 3
เนื้อหาประจำบท

1. โภชนะและความต้องการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2. ประเภทอาหารหยาบ
3. ประเภทอาหารข้น
4. อาหารผสม ( TMR )
5. การวิเคราะห์อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงเนื้อหหาวิชา
2. สามารถอธิบายโภชนะและความต้องการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3. สามารถอธิบายประเภทอาหารหยาบ
4. สามารถอธิบายประเภทอาหารข้น
5. สามารถอธิบายอาหารผสม ( TMR )
6. สามารถอธิบายการวิเคราะห์อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. อธิบายเนื้อหาในแต่ละข้อ
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แผ่นใส
3. รูปภาพประกอบ
4. เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

การวัดผลและการประเมินผล
1. การตอบคำถามและอภิปรายของนักศึกษา
2. การทำกิจกรรมของนักศึกษา
3. การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16