แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2
เนื้อหาประจำบท

1. พันธุ์โคนม
2. การคัดเลือกสายพันธุ์โคนม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาวิชา
2. สามารถอธิบายพันธุ์โคนมที่สำคัญต่างๆ
3. สามารถอธิบายการคัดเลือกสายพันธุ์โคนม

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
1. อธิบายลักษณะประจำพันธุ์และการให้ผลผลิตของโคนมแต่ละพันธุ์
2. อธิบายการแยกประเภทและการคัดเลือกสายพันธุ์โคนม
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แผ่นใส
3. รูปภาพประกอบ
4. เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

การวัดผลและการประเมินผล
1. การตอบคำถามและอภิปรายของนักศึกษา
2. การทำกิจกรรมของนักศึกษา
3. การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา

พันธุ์โคนม
             ในประเทศไทยได้มีการนำเข้าพันธุ์โคนมทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตหนาว และพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนหรือแถบเอเชีย เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธุ์โคนมเขตหนาว
             โคนมพันธุ์โฮนสไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian Cow) จัดเป็นโคพันธุ์หนัก โคเพศเมียโตเต็มที่มีน้ำหนัก 680 กก.โคเพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนัก 997–1,087 กก. ให้ผลผลิตน้ำนม 7,542 กก./ปี/ตัว ไขมันในน้ำนมเฉลี่ย 3.64% (ตารางที่ 2-1) เป็นโคที่ทนต่ออากาศร้อน และความเครียดได้ดี โคจะมีสีดำขาว เป็นลักษณะเด่นมักเรียกโคพันธุ์นี้ว่า ขาว-ดำ มีนิสัยเชื่องไม่ตื่นตกใจง่าย กระตือรือร้นสนใจอยู่ตลอดเวลารูปที่ 2-1 : แสดงโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ที่มา : วิโรจน์ (2546)

โคนมพันธุ์แฮร์ชาย (Ayrshire Cow)โคนมพันธุ์แฮร์ชาย มีลักษณะสีน้ำตาลแดงสลับขาว มีน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ ในโคเพศเมีย หนัก 544- 680 กก. ส่วนโคเพศผู้มีน้ำหนัก 838 กก. การให้นม 5,848 กก./ปี/ตัว ไขมันน้ำนม 3.95 % (ตารางที่ 2-2)


รูปที่ 2-2 : แสดงโคนมพันธุ์แฮร์ชาย
ที่มา : James (2000)

หน้า  1  2  3  4