ชื่อ- สกุล : นายธันวา ไวยบท
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(การผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000
สถานที่ติดต่อ : E-mail : Art_1909 @yahoo.com

วิชาที่สอน :

1. หลักการเลี้ยงสัตว์
2. การผลิตโคนม
3. การผลิตโคเนื้อ
4. การผลิตสุกร
5. การผลิตสัตว์ปีก
6. การผลิตสัตว์เล็ก
7. การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
8. สัมมนาทางการเกษตร
9. ปัญหาพิเศษ
10. โภชนศาสตร์สัตว์
11. อาหารและการให้อาหารสัตว์
12. การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
13. เนื้อและผลิตภัณท์เนื้อสัตว์
14. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
1. คู่มือการทำสัมมนาสัตว์บาล
2. e – learning การผลิตโคนม
3. Active learning การผลิตสัตว์ปีก
4. การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
5. การผลิตสัตว์เล็ก

1. อรวรรณ ชินราศี, วรพล เองวานิช,ธนากร ภูบุญทอง,ธันวา ไวยบทและเอื้องฟ้า ไชยเหล่าจันทร์ .2545 .
การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดพยาธิภายนอกของไก่พื้อนเมือง.รายงาน
การประชุมทางวิชาการ สมุนไพรไทยโอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์. วันที่
24-25 ตุลาคม 2545 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น จตุจักร กรุงเทพมหานคร .หน้า 216-223.
2. ธันวา ไวยบท . 2547. การใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหาร ไกพื้นเมืองลูกผสม ไก่เนื้อและ
ไก่ไข่
. การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น.
วันที่ 11 ตุลาคม2547 ณ ห้องประชุมสุวัจ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 มหาวทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. กนกพร ชาติพันธุ์ ,ภานุวัฒน์ อนันตรักษ์ และธันวา ไวยบท.2548 .ผลการใช้แสงสีเขียวต่อการผลิตไก่เนื้อ.
4. ธันวา ไวยบท.2549.การศึกษาสมรรถภาพการผลิตโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนในจังหวัดนครสวรรค์.
5.ธันวา ไวยบท.2549.การศึกษาโภชนะอาหารข้นของโคนมระยะรีดในจังหวัดนครสวรรค์.สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ.
1. ธันวา ไวยบท.2544.การเลี้ยงปลาช่อนในกระชัง.ศูนย์บางพระ.
38(1) : 56 – 58.
2. ธันวา ไวยบท.2544.มะนาวนอกฤดู.เมืองไม้ผล.
38(154) : 75 – 76.
3. จุลสารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2547. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
  1(3) เรื่อง : ทำไมกินไอศกรีมแล้วปวดหัว/อาหารกระป๋องสะดวกจริงแต่ต้องระวังจริงหรือ
2(4) เรื่อง : ทำไมโรคคอพอกจึงทำให้ต่อมไทรอยด์โต/อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยมีการใช้
ยีสต์จริงหรือไม่

3(5) เรื่อง : มะละกอ GMOs คืออะไร
4. จุลสารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
  2(6) เรื่อง : FTA กับปศุสัตว์ไทย
5. วารสารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. ธันวา ไวยบท.2548. โรคและการรักษาสุนัขเบื้องต้น.ภาควิชาสตวบาล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
2. ธันวา ไวยบท.2548. การผลิตปลาช่อน. ภาควิชาสัตวบาล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
3. ธันวา ไวยบท.2545. โปรแกรมการให้บริการสุขภาพสัตว
4. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสัตวบาลครั้งที่ 1/2547.
5. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสัตวบาลครั้งที่ 2/2548. โปรแกรมสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องเกษตร A1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
6. รายงานปัญหาพิเศษนักศึกษาสัตวบาล ปี 2548
7. ธันวา ไวยบท.2547. ธุรกิจข้าวโพดฝักอ่อน.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8. ธันวา ไวยบท.2547. แตงโมไร้เมล็ด.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
1. Training course in Sperm Qualify and Artificail Inseminetion : Critical Control Points. During February 14 – 25 ,2005 at
Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University Thailand.

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น
สู่การเป็นวิทยากรด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ( Good Hygiene Practice : GHP ). ระหว่างวันที่ 23 – 26
มีนาคม 2548 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์.

1. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SAS เพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2547.
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2547 ณ ห้อง 433 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.