Username
Password
 
สมัครสมาชิกใหม
ลืมรหัสผ่าน
 

รหัสวิชา 5041401
รายวิชา อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) 3 (2 – 2)

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหารสัตว์ มาตรฐานของอาหารสัตว์ การคำนวณและการผลิตอาหารสัตว์ให้ถูกสัดส่วน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ และโรคขาดอาหารของสัตว์

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของอาหารสัตว์
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารสัตว์
3. เพื่อให้นักศึกษาบอกชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้
4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความต้องการอาหารสัตว์ของสัตว์แต่ละชนิดได้
5. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประกอบสูตรอาหารสัตว์และผสมอาหารสัตว์ได้
6. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้อาหารสัตว์ของสัตว์เศรษฐกิจได้
7. เพื่อให้นักศึกษาประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ได้
8. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจถึงโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารได้
9. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหารสัตว์


 

อาหารและการให้อาหารสัตว์ © Copyright อ.ธาตรี จีราพันธุ์ 2006