Username
Password
 
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 

วิธีสอนและกิจกรรม
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
2. ศึกษาแผ่นภาพและวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
4. ให้นักศึกษาทำบทปฏิบัติการ
5. ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายและทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
6. มอบหมายแบบฝึกหัดจากคำถามทบทวน
7. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม

สื่อการเรียนการสอน
1. แผ่นภาพ
2. วีดิทัศน์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. ซีดีรอม
5. ฟาร์มมหาวิทยาลัย หรือฟาร์มเอกชน
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน

การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 %
1.1 ความสนใจในการเรียน 10 %
1.2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและบทปฏิบัติการ 20 %
1.3 ทดสอบกลางภาคเรียน 30 %
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40 %

การประเมินผล
คะแนนระหว่าง 80 – 100 ได้ระดับ A
คะแนนระหว่าง 76 – 79 ได้ระดับ B+
คะแนนระหว่าง 70 – 75 ได้ระดับ B
คะแนนระหว่าง 66 – 69 ได้ระดับ C+
คะแนนระหว่าง 60 – 65 ได้ระดับ C
คะแนนระหว่าง 56 – 59 ได้ระดับ D+
คะแนนระหว่าง 50 – 55 ได้ระดับ D
คะแนนต่ำกว่า 50 ได้ระดับ E
 

อาหารและการให้อาหารสัตว์ © Copyright อ.ธาตรี จีราพันธุ์ 2006