Username
Password
 
สมัครสมาชิกใหม
ลืมรหัสผ่าน
 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

เนื้อหาประจำบท

1.       พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2525  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2542

2.       ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารเสริมสำหรับสัตว์เป็น อาหารสัตว์  พ.ศ. 2531 – 2536

3.       ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดลักษณะอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  พ.ศ. 2537

4.     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนด  ชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย  ตลอดจนอัตราส่วนหรือปริมาณที่ให้ใช้หรือห้ามมิให้ใช้วัตถุนั้นเกินกำหนด  พ.ศ. 2539

5.     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนด  ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะ     คุณภาพและมาตรฐานของอาหารสัตว์  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2541

6.     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดชื่อ  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์  ตามชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรืออายุของสัตว์  คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ  และการใช้ภาชนะบรรจุ  พ.ศ. 2545

7.     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดชื่อ  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย  ตลอดจนอัตราส่วนหรือปริมาณที่ให้ใช้หรือห้ามมิให้ใช้วัตถุนั้นเกินกำหนด  (ฉบับที่  8)  พ.ศ. 2546

8.     ประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนด  ชื่อ  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะ  คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นม  และคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ  พ.ศ. 2547

9.     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดชื่อ  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเพื่อขายจากแหล่งกำเนิดที่มีรายงานหรือสงสัยว่ามีโรคที่      ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2547

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.       อภิปรายความสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ได้

2.       สามารถอธิบายถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ได้

3.       สามารถบอกได้ถึงสาระสำคัญของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

4.       สามารถบอกได้ถึงวัตถุดิบที่ห้ามใช้เกินกำหนด

5.       สามารถบอกได้ถึงวัตถุดิบที่ห้ามใช้  หรือนำเข้ามา  หรือขาย  ในส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1.       ผู้สอนอธิบายเนื้อหาวิชา  ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

2.       แบ่งกลุ่มนักศึกษาศึกษาเนื้อหาตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในเรื่องที่สำคัญ ๆ

3.       ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในฟาร์ม     เลี้ยงสัตว์

4.       ผู้สอนอธิบายโดยใช้พระราชบัญญัติ  ประกอบการสอน

5.       ผู้สอนให้นักศึกษาช่วยกันอภิปราย  สรุปเนื้อหา

6.       ผู้สอนให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท

 

สื่อการเรียนการสอน

1.       เอกสารประกอบการสอน

2.       พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้อง

3.       แผ่นภาพประกอบการสอน

 

การวัดผลและการประเมินผล

                ประเมินผลจาก

1.       สังเกตจากการตอบคำถามและการอภิปรายของนักศึกษา

2.       สังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา

หน้า   1  2  3  4  5  6  7  8 


 

อาหารและการให้อาหารสัตว์ © Copyright อ.ธาตรี จีราพันธุ์ 2006