Username
Password
 
สมัครสมาชิกใหม
ลืมรหัสผ่าน
 

  เนื้อหาประจำบท

1.       สถานที่ผลิตอาหารสัตว์

2.       เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์

3.       การเตรียมวัตถุดิบก่อนการผสมอาหาร

4.       กรรมวิธีในการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์

5.       การเตรียมวัตถุดิบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

6.       การผสมอาหารสัตว์

7.       การเก็บรักษาอาหารสัตว์

 

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.       สามารถอภิปรายถึงขบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้

2.       สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตว์ให้เหมาะแก่ชนิดของอาหาร        1ที่จะนำเลี้ยงสัตว์ได้

3.       สามารถเลือกใช้วิธีการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้เหมาะสม

4.       สามารถผสมอาหาร  แร่ธาตุและวิตามินให้เหมาะสมกับสัตว์ได้ถูกต้อง

5.       สามารถเก็บรักษาอาหารสัตว์ที่ผสมแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้

 

 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1.       ผู้สอนอธิบายเนื้อหาการผลิตอาหารสัตว์และการเก็บรักษา  ตามเอกสารประกอบการสอน

2.       ให้นักศึกษาแนะนำตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ

3.       ผู้สอนให้นักศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์

4.       ผู้สอนและนักศึกษาเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับผสมอาหาร

5.       ผู้สอนให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดทบทวน

 

 สื่อการเรียนการสอน

1.       เอกสารประกอบการสอน

2.       วีดิทัศน์เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์

3.       แผ่นภาพประกอบการสอน

 

 การวัดผลและการประเมินผล

                ประเมินผลจาก

1.       สังเกตจากการทำกิจกรรมของนักศึกษา

2.       จากการตอบคำถามและอภิปรายของนักศึกษา

3.       สังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา

หน้า   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


 

อาหารและการให้อาหารสัตว์ © Copyright อ.ธาตรี จีราพันธุ์ 2006