Username
Password
 
สมัครสมาชิกใหม
ลืมรหัสผ่าน
 

 เนื้อหาประจำบท

1.       ความสำคัญของอาหารสัตว์

2.       ประเภทของอาหารสัตว์

3.       ความหมายของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.       อภิปรายความสำคัญของอาหารสัตว์ได้

2.       สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดิน  พืช  สัตว์  และมนุษย์

3.       สามารถอธิบายถึงบทบาทของสารอาหาร

4.       สามารถจำแนกประเภทของอาหารสัตว์ได้

5.       สามารถอธิบายถึงการใช้สารอาหารของสัตว์แต่ละชนิดได้

6.       สามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างของความหมายของศัพท์ที่ใช้ในวงการอาหารสัตว์

 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1.       ผู้สอนอธิบายเนื้อหาวิชา  ความสำคัญของอาหารสัตว์ตามเอกสารประกอบการสอน

2.       แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

3.       ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของดิน  พืช  สัตว์  และมนุษย์  เชื่อมโยงกับอาหารสัตว์

4.       ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้แผ่นภาพประกอบ

5.       ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันอภิปรายสรุปเนื้อหา

6.       ผู้สอนให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท

7.       ผู้สอนให้นักศึกษาทำบทปฏิบัติการที่  3  และ  4

 สื่อการเรียนการสอน

1.       เอกสารประกอบการสอน

2.       วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

3.       แผ่นภาพประกอบการสอน

 การวัดผลและการประเมินผล

                ประเมินผลจาก

1.       สังเกตจากการตอบคำถามและอภิปรายของนักศึกษา

2.       สังเกตจากการทำกิจกรรมของนักศึกษาที่ผู้สอนมอบให้

3.       สังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา


หน้า   1  2  3  4  5  6  7  8 

 


อาหารและการให้อาหารสัตว์ © Copyright อ.ธาตรี จีราพันธุ์ 2006