Home
Link
 
Username
Password
 
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 

        รายวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ รหัส 5041401 นี้ ได้แบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนไว้ 9 บท และบทปฏิบัติการ 10 บท ปฏิบัติการสำหรับการเรียน 15 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (Active Learning) ในด้าน ความสำคัญของอาหารสัตว์และประเภทของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์และความต้องการอาหารของสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ การผลิตและการเก็บรักษาอาหารสัตว์ การให้อาหารสัตว์ในสัตว์แต่ละชนิด ตลอดจนโรคขาดสารอาหาร


  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ITV
  ITV Dramas
  ITV Series
  UBC 

อาหารและการให้อาหารสัตว์ © Copyright อ.ธาตรี จีราพันธุ์ 2006