สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
ชื่อโครงการ
จำนวนรายวิชาที่ใช้งานได้
1
19
2
5
3
9
4
10
5
9
6
0
7
10
8
13
9
0
10
5
รวม
80