สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
ชื่อโครงการ
จำนวนรายวิชาที่ใช้งานได้
1
19
2
9
3
10
4
3
5
0
6
1
7
0
8
0
9
0
10
7
รวม
49