สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
ชื่อประเภทการเผยแพร่
จำนวนรายวิชาที่ใช้งานได้
1
22
2
25
3
0
รวม
47