สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
ชื่อประเภทการเผยแพร่
จำนวนรายวิชาที่ใช้งานได้
1
33
2
25
3
0
รวม
58