กลับสู่หน้าแรก
 ความหมาย
 โปรแกรม share point
 คู่มือการใช้งาน
วัตถุประสงค์โครงการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ บนระบบ LMS
1
การสร้างบทเรียนออนไลน์
2
การนำบทเรียนไปใช้ในการเรียนการสอน
3
การติดตามผลการใช้งานระบบ LMS สามารถดูได้ที่ ซึ่งจะมีการติดตามผลการใช้งานระบบทุกปี
   
   

เทคนิคในการประยุกต์ในการนำไปใช้สอน
1
ให้นักศึกษาเข้ามาทำแบบทดสอบ เพื่อเก็บคะแนน
2
ให้นักศึกษาเข้ามาอ่านบทเรียน เพื่อนำไปสอบหรือทำการบ้าน
3
การให้นักศึกษาเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์งาน หรือ การบ้าน ในระบบ
4
อาจารย์อาจจะมอบหมายงานให้นักศึกษาเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสอน
5
การให้นักศึกษาส่งการบ้าน ในระบบ
 
   
  หรือ เทคนิคอื่นเพื่อชักจูงให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานระบบ LMS
  (ซึ่งจะเป็นการเก็บสถิติทุกครั้งที่มีนักศึกษาเข้ามาใช้งานระบบ ดูตัวอย่างสถิติการใช้งานระบบได้ ดังภาพ ภาพที่ 1 )
   

คู่มือการใช้งานSharePointLMS ไฟล์ .rar
   
  คุณสมบัติของระบบ LMS
  การเข้าใช้งานระบบ LMS
  การขอใช้พื้นที่สร้างรายวิชา

การลงทะเบียนใช้งาน Network และ Wireless Network ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การเข้าสู่ระบบ
  วิธีการเข้าสู่ระบบ LMS


วิธีการเพิ่มผู้เรียนในระบบ LMS

  อ่านก่อน ++ ขั้นตอนในการเพิ่มผู้เรียน
  การสร้างกลุ่มผู้เรียน
  การเพิ่มผู้เรียนในกลุ่ม


                         Announcements หรือประกาศประจำวิชาจะเป็นส่วนที่จะแสดงข้อความที่ผู้สอนต้องการประกาศให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในรายวิชานั้นๆ รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายละเอียดที่ประกาศจะไปปรากฏบน Announcements Web Part ที่หน้า Home Page และหน้า Course Home Page

วิธีการใช้งาน Announcements

  การเพิ่มรายการประกาศรายวิชา
  การดูประกาศรายวิชา
  การแก้ไขประกาศรายวิชา
  การลบประกาศรายวิชา


                         Calendar หรือปฏิทินประจำวิชาอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูและบริหารจัดการกำหนดการต่าง ๆ ของวิชาได้ โดยจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำหนดตารางนัดหมาย เช่น นัดหมายการประชุม หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของการนัดหมายจะปรากฏให้เห็นใน Calendar Web Part บนหน้าแรก Home Page และหน้า Course Home Page


                         Documents ของระบบช่วยให้สามารถสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลของไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลด หรือดูออนไลน์โดยผู้เรียน โดยสามารถสร้างโฟลเดอร์ เพิ่อจำแนกประเภทของไฟล์ได้


                         Learning Paths ผู้สอนสามารถสร้างเส้นทางลำดับในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนได้ที่เมนูนี้


                         ในส่วนของ Links จะใช้ในการอ้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในรายวิชาที่จัดทำ หรืออ้างไปยัง link ของเว็บไซต์ที่มีเนื้อประกอบ หรืออ้างอิงของบทเรียนได้


วิธีการใช้งาน Quizzes

  Creating Quizzes
    Drop Down
    Long Answer
    True or False
Multiple Choice
Short Answer
Multiple Answer
Hot Spot
Drag and Drop
  Question Pool
    Add Questions from the Pool


                         แสดงรายชื่อผู้เรียนแต่ละห้อง สามารถเก็บข้อมูลการเข้าเรียนแต่ละห้องได้


                         Discussion Board section ช่วยให้ผู้ใช้ฝากข้อความบางอย่างเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองกับข้อความ และออกความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับข้อความนี้ Discussion boards สร้างขึ้นภายในแต่ละรายวิชาหลักสูตร สามารถดูกระดานสนทนาและเพิ่มข้อความของตนเองได้เฉพาะผู้ที่เข้าเรียนในรายวิชาหลักสูตรนั้น ๆ เท่านั้น


                         สามารถใช้การสนทนา Chat เพื่อการสื่อสารระหว่างนักเรียนและครูในรายวิชาหลักสูตร


                         GradeBook เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนประเมินกิจกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆของกระบวนการเรียนรู้                      ระบบจะช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามสถิติการเข้าเรียน: สามารถตรวจสอบความถี่การเข้าของส่วนต่างๆของระบบ ในแต่ละผู้เรียน (การบ้าน, Docs, Links ฯลฯ). ผู้สอนสามารถดูข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเวลาที่ผู้เรียนใช้ในหลักสูตรนั้นรายการนี้จะแสดงใน GradeBook นอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานสถิติรายละเอียดหลักสูตรแต่ละส่วน

วิธีการใช้งาน Tracking

  การดูรายการ Tracking
  ตัวอย่าง ภาพรายงานการ Tracking
  ภาพที่ 1

 
copyright © 2009  Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-221237,221554