บทที่ 1 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
บทที่ 2 มนุษยสัมพันธ์
บทที่ 3 การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 4 การทำงานเป็นทีม
บทที่ 5 ผู้นำ
บทที่ 6 แรงจูงใจ
บทที่ 7 การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
อาจารย์บังอร ทิวาพรภานุกูล
ภาควิชาเทคนิคทางการศึกษา ::
คณะครุศาสตร์
                  รหัสวิชา 1000101  รายวิชา พฤติกรรมมนษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior Self Development)


  

                
คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ บุคลิกภาพและการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานและการทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเป็นผู้นำและผู้ตาม สุขภาพจิตและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาตนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของรายวิชา


1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สามารถพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
 
 

       ** ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาวิชานี้ได้
        ต้องมี Accout ที่ใช้ Login ในการใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย และต้องมีสิทธิในการเข้าถึงรายวิชาที่ต้องการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุญาติในการเข้าใช้งานจากเจ้าของรายวิชาที่จะศึกษาก่อน
       

copyright © 2009  Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-221237,221554