บทที่ 1 Flash CS3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3
บทที่ 2 Flash CS3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3
บทที่ 3 Flash CS3: การสร้างภาพเคลื่อนไหว
บทที่ 4 Photoshop CS3:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
บทที่ 5 Photoshop CS3: การสร้างโลโก้และการสร้างปุ่ม
บทที่ 6 Photoshop CS3:การออกแบบภาพหัวเว็บเพจ
บทที่ 7 Dreamweaver CS3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS3
บทที่ 8 Dreamweaver CS3: ตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพและข้อความ
บทที่ 9 Dreamweaver CS3:รู้จักและใช้งานตาราง
บทที่ 10 Dreamweaver CS3: การสร้างหน้าโฮมเพจ
 
อาจารย์วรดนู ชูทอง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  รหัสวิชา 4311704  รายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology )


   

คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของรายวิชา


1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอนาคต
4. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง


 

       ** ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาวิชานี้ได้
        ต้องมี Accout ที่ใช้ Login ในการใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย และต้องมีสิทธิในการเข้าถึงรายวิชาที่ต้องการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุญาติในการเข้าใช้งานจากเจ้าของรายวิชาที่จะศึกษาก่อน
       

copyright © 2009  Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-221237,221554