บทนำ
บทที่ 1 ปรัชญา ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
บทที่ 4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
อาจารย์พรสิริ เอี่ยมแก้ว
 
                 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และรูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น ฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

  
                
คำอธิบายรายวิชา

     

วัตถุประสงค์ของรายวิชาข้อมูลติดต่อผู้สอน
   
 
       ** ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาวิชานี้ได้
        ต้องมี Accout ที่ใช้ Login ในการใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย และต้องมีสิทธิในการเข้าถึงรายวิชาที่ต้องการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุญาติในการเข้าใช้งานจากเจ้าของรายวิชาที่จะศึกษาก่อน
       
copyright © 2009  Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-221237,221554