แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ธุรกิจ (Business)
บทที่ 2 เศรษฐกิจ
บทที่ 3 เศรษฐกิจ และสังคม
บทที่ 4 จริยธรรม (Ethics)
บทที่ 5 ประเด็นทางจริยธรรมในธุรกิจ
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ปรัชญาทางศีลธรรมในจริยธรรมทางธุรกิจ
บทที่ 7 ความรับผิดชอบต่อสังคม
บทที่ 8 กรอบในการทำความเข้าใจในการตัดสินใจทางจริยธรรมในธุรกิจ
บทที่ 9 วัฒนธรรมองค์การและการตัดสินใจทางจริยธรรม
บทที่ 10 ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล
แบบทดสอบหลังเรียน
อาจารย์นวพร ประสมทอง
ภาควิชาจริยธรรมทางธุรกิจ::
คณะวิทยาการจัดการ
                    วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) (รหัสวิชา 350410)

  
                
คำอธิบายรายวิชา

     

วัตถุประสงค์ของรายวิชาข้อมูลติดต่อผู้สอน
   
 
       ** ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาวิชานี้ได้
        ต้องมี Accout ที่ใช้ Login ในการใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย และต้องมีสิทธิในการเข้าถึงรายวิชาที่ต้องการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุญาติในการเข้าใช้งานจากเจ้าของรายวิชาที่จะศึกษาก่อน
       


copyright © 2009  Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-221237,221554