แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ธุรกิจ (Business)
บทที่ 2 เศรษฐกิจ
บทที่ 3 เศรษฐกิจ และสังคม
บทที่ 4 จริยธรรม (Ethics)
บทที่ 5 ประเด็นทางจริยธรรมในธุรกิจ
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ปรัชญาทางศีลธรรมในจริยธรรมทางธุรกิจ
บทที่ 7 ความรับผิดชอบต่อสังคม
บทที่ 8 กรอบในการทำความเข้าใจในการตัดสินใจทางจริยธรรมในธุรกิจ
บทที่ 9 วัฒนธรรมองค์การและการตัดสินใจทางจริยธรรม
บทที่ 10 ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล
แบบทดสอบหลังเรียน
อาจารย์นวพร ประสมทอง
อาจารย์ ระดับ 7
ภาควิชาบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์)
คณะวิทยาการจัดการ
                    วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) (รหัสวิชา 350410)

  
copyright © 2009  Nakhon Sawan Rajabhat University
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-221237,221554