News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐

2017-04-24 14:43:41

วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้อง Computer Training ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
.

ทั้งหมด 1  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ]