บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


5522602
เซรามิกส์พื้นบ้าน

read more

-
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

read more

5514304
การเขียนรายงานด้านเทคนิค

read more

5571205
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1

read more

5041101
หลักการเลี้ยงสัตว์

read more

5041401
อาหารและการให้อาหารสัตว์

read more

-
อาหารและโภชนาการ

read more

5042302
การผลิตโคนม

read more


พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

read more

5522302
การทำพิมพ์และการหล่อ 1

read more

5011101
ปฐพีวิทยา

read more

5013301
การอนุรักษ์ดินและน้ำ

read more

ทั้งหมด 28  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ 1 [ 2 ]