บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการ


3252106
การภาษีอากร 1

read more

3244101
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

read more

3421502
การดำเนินงานและการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม

read more

3503104
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

read more

3222109
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

read more

3102510
หลักการถ่ายภาพ

read more

3244103
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

read more

3243103
เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

read more

3213140
การจัดการผลการปฏิบัติงาน

read more

3101101
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

read more

3243203
การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ

read more

3412403
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

read more

3143210
การเขียนบทวิทยุการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

read more

3553301
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

read more

3562402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

read more


หลักการตลาด

read more

ทั้งหมด 22  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2