บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


6111101
วัสดุอุตสาหกรรม

read more

6283212
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

read more

6113509
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

read more

6273515
สถิติวิศวกรรม

read more

6264311
ระบบกำลังของไหล

read more

6273731
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

read more

6181104
อิเล็กทรอนิกส์

read more

6264456
แหล่งพลังงานทดแทน

read more

5273302
การแปรรูปอาหาร

read more

6142104
เขียนแบบเทคนิค 1

read more

5274305
กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน

read more

6142602
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ

read more

6143104
งานสิ่งพิมพ์ 2

read more

5001101
วิชาหลักการผลิตพืช

read more


การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม

read more


การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

read more

ทั้งหมด 28  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2