บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


6111101
วัสดุอุตสาหกรรม

read more

6283212
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

read more

6113509
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

read more

6273515
สถิติวิศวกรรม

read more

6264311
ระบบกำลังของไหล

read more

6273731
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

read more

6181104
อิเล็กทรอนิกส์

read more


การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม

read more


การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

read more

5522602
เซรามิกส์พื้นบ้าน

read more

-
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

read more

5514304
การเขียนรายงานด้านเทคนิค

read more

5571205
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1

read more

5041101
หลักการเลี้ยงสัตว์

read more

5041401
อาหารและการให้อาหารสัตว์

read more

-
อาหารและโภชนาการ

read more

ทั้งหมด 21  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2