บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์

คณะครุศาสตร์


1123601
ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

read more

1121702
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

read more

1123701
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

read more

1134601
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

read more

1131701
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

read more

_1122303
หลักการจัดการเรียนรู้

read more

ทั้งหมด 6  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]