บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์

คณะครุศาสตร์


1123601
ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

read more

1121702
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

read more

1123701
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

read more

1134601
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

read more

1131701
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

read more

_1122303
หลักการจัดการเรียนรู้

read more

1001701
ภาษาไทยสำหรับครู

read more

1191504
เทเบิลเทนนิส

read more

1173602
การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

read more

1000101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

read more

1174402
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

read more

1122201
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

read more

1061102
ภาวะผู้นำ

read more

ทั้งหมด 13  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]