สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
4322101 จุลชีววิทยา .
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4273308 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
ดร.สมพร พูลพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4273602 การประเมินภาวะสุขภาพ
อาจารย์นริศรา จันทร์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4224719 พลังงานทดแทน
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
4273501 อนามัยครอบครัว
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
4302201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
4314406 การวิเคราะห์และออกแบบระบบวัตถุ
อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4000112 การคิดและการแก้ปัญหา
อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
อาจารย์ดุษฎี คำบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
4313202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
4211305 ฟิสิกส์ 1
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
4224604 เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องมือชั้นสูง
ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
4311704 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ววรดนู ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต
อาจารย์พิมรา ทองแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
Materials Science
อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัลยา ศรีสุริฉัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 18  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]