สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
ดร.สมพร พูลพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4273602 การประเมินภาวะสุขภาพ
อาจารย์นริศรา จันทร์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4224719 พลังงานทดแทน
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4273501 อนามัยครอบครัว
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต
อาจารย์พิมรา ทองแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
Materials Science
อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัลยา ศรีสุริฉัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 7  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]