สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
3252106 การภาษีอากร 1
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะวิทยาการจัดการ
2
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
3
3421502 การดำเนินงานและการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะวิทยาการจัดการ
4
3503104 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
อาจารย์นันทพร ไม้ทองดี คณะวิทยาการจัดการ
5
3222109 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ธิติยา ทองเกิน คณะวิทยาการจัดการ
6
3102510 หลักการถ่ายภาพ
อาจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
7
3244103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง คณะวิทยาการจัดการ
8
3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
อาจารย์วนัช คุ้งบรรพต คณะวิทยาการจัดการ
9
3213140 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์สุวชัช พิทักษ์ทิม คณะวิทยาการจัดการ
10
3101101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
อาจารย์มัทธนา นาคยา คณะวิทยาการจัดการ
11
3243203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ
อาจารย์สุจิตรา แพรต่วน คณะวิทยาการจัดการ
12
3412403 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
13
3143210 การเขียนบทวิทยุการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาจารย์จิรพร จรบุรี คณะวิทยาการจัดการ
14
3553301 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
อาจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณะวิทยาการจัดการ
15
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์รติมา ภูริรุ่งภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ
16
หลักการตลาด
อาจารย์วุฒิชัย ภักดีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
17
องค์การและการจัดการ
อาจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
18
31225013 การสื่อข่าวเบื้องต้น
อาจารย์ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ
19
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อาจารย์วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
20
หลักการบัญชี
อาจารย์มยุรี บุญโต คณะวิทยาการจัดการ
21
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
อาจารย์วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ
22
3012101 กฎหมายสื่อสารมวลชน
อาจารย์จรรยา อุปัญญ์ คณะวิทยาการจัดการ

ทั้งหมด 22  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]