สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
3503104 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
อาจารย์นันทพร ไม้ทองดี คณะวิทยาการจัดการ
2
3222109 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ธิติยา ทองเกิน คณะวิทยาการจัดการ
3
3102510 หลักการถ่ายภาพ
อาจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
4
3244103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง คณะวิทยาการจัดการ
5
3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
อาจารย์วนัช คุ้งบรรพต คณะวิทยาการจัดการ
6
หลักการตลาด
อาจารย์วุฒิชัย ภักดีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
7
องค์การและการจัดการ
อาจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
8
31225013 การสื่อข่าวเบื้องต้น
อาจารย์ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ
9
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อาจารย์วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
10
หลักการบัญชี
อาจารย์มยุรี บุญโต คณะวิทยาการจัดการ
11
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
อาจารย์วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ
12
3012101 กฎหมายสื่อสารมวลชน
อาจารย์จรรยา อุปัญญ์ คณะวิทยาการจัดการ

ทั้งหมด 12  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]