สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
2471102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ
อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2271101 ภาษาจีนระดับต้น
อาจารย์สุธิมา กฤตย์ธนวัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
2312705 ภาษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
อาจารย์บุญมา กุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
2424722 การพัฒนาองค์กรชุมชม
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งหมด 4  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]