สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
2311102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
อาจารย์พัทธดนย์ สนธิรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2214202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
2000106_ ชีวิตกับศิลปะ
ผศ.ณัฐ ล้ำเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์
อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
2423211 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
2471102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ
อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
2271101 ภาษาจีนระดับต้น
อาจารย์สุธิมา กฤตย์ธนวัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
2312705 ภาษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
อาจารย์บุญมา กุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
2424722 การพัฒนาองค์กรชุมชม
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
2471201 อารยธรรมโลก
อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ทรงศิริ พันหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
อาจารย์สิริกร นวมนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สุนันทา เทียมคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งหมด 15  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]