สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
6113509 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์พุทธพร ไสว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
6273515 สถิติวิศวกรรม
อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
6264311 ระบบกำลังของไหล
อาจารย์ปฐมพงค์จิโน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม
อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
6181104 อิเล็กทรอนิกส์
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
6264456 แหล่งพลังงานทดแทน
อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
5273302 การแปรรูปอาหาร
อาจารย์พรพรรณ จิอู๋ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
6142104 เขียนแบบเทคนิค 1
อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
5274305 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
อาจารย์สุจิตราอยู่หนู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2
อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14
5001101 วิชาหลักการผลิตพืช
อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
5522602 เซรามิกส์พื้นบ้าน
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20
5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22
5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23
- อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ลาวรรณ์ บัวสาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24
5042302 การผลิตโคนม
อาจารย์ธันวา ไวยบท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26
5522302 การทำพิมพ์และการหล่อ 1
อาจารย์สันติ พงษ์พรต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27
5011101 ปฐพีวิทยา
ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28
5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
อาจารย์สุกิตติ กำแพงเศรษฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งหมด 28  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]