สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
6113509 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์พุทธพร ไสว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
6273515 สถิติวิศวกรรม
อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
6264311 ระบบกำลังของไหล
อาจารย์ปฐมพงค์จิโน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม
อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
6181104 อิเล็กทรอนิกส์
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
5522602 เซรามิกส์พื้นบ้าน
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15
5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16
- อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ลาวรรณ์ บัวสาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
5042302 การผลิตโคนม
อาจารย์ธันวา ไวยบท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
5522302 การทำพิมพ์และการหล่อ 1
อาจารย์สันติ พงษ์พรต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20
5011101 ปฐพีวิทยา
ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21
5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
อาจารย์สุกิตติ กำแพงเศรษฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งหมด 21  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]