สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะครุศาสตร์
2
1121702 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะครุศาสตร์
3
1123701 การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด
อาจารย์ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น คณะครุศาสตร์
4
1134601 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
5
1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
อาจารย์นันธวัช นุนารถ คณะครุศาสตร์
6
_1122303 หลักการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ภัทรา บุญนิธี คณะครุศาสตร์

ทั้งหมด 6  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]