สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะครุศาสตร์
2
1121702 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะครุศาสตร์
3
1123701 การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด
อาจารย์ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น คณะครุศาสตร์
4
1134601 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
5
1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
อาจารย์นันธวัช นุนารถ คณะครุศาสตร์
6
_1122303 หลักการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ภัทรา บุญนิธี คณะครุศาสตร์
7
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
อาจารย์ภิรญา โพธิพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
8
1191504 เทเบิลเทนนิส
อาจารย์สยาม ทองใบ คณะครุศาสตร์
9
1173602 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
อาจารย์อนงค์นาถ สถิตถ์น้อย คณะครุศาสตร์
10
1000101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
อาจารย์บังอร ทิวาพรภานุกูล คณะครุศาสตร์
11
1174402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ดวงใจ พุทธเมษ คณะครุศาสตร์
12
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อาจารย์พรสิริ เอี่ยมแก้ว คณะครุศาสตร์
13
1061102 ภาวะผู้นำ
ดร.สมบัติ ศรีทองอินทร์ คณะครุศาสตร์

ทั้งหมด 13  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]