สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
6113509 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์พุทธพร ไสว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
6273515 สถิติวิศวกรรม
อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
6264311 ระบบกำลังของไหล
อาจารย์ปฐมพงค์จิโน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
3503104 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
อาจารย์นันทพร ไม้ทองดี คณะวิทยาการจัดการ
5
3222109 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ธิติยา ทองเกิน คณะวิทยาการจัดการ
6
3102510 หลักการถ่ายภาพ
อาจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
7
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
ดร.สมพร พูลพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
4273602 การประเมินภาวะสุขภาพ
อาจารย์นริศรา จันทร์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1123701 การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด
อาจารย์ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น คณะครุศาสตร์

ทั้งหมด 9  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]