สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
2471102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ
อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2271101 ภาษาจีนระดับต้น
อาจารย์สุธิมา กฤตย์ธนวัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม
อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
6181104 อิเล็กทรอนิกส์
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
1134601 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
6
1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
อาจารย์นันธวัช นุนารถ คณะครุศาสตร์
7
3244103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง คณะวิทยาการจัดการ
8
3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
อาจารย์วนัช คุ้งบรรพต คณะวิทยาการจัดการ
9
4224719 พลังงานทดแทน
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4273501 อนามัยครอบครัว
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 10  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]