สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
2312705 ภาษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
อาจารย์บุญมา กุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2424722 การพัฒนาองค์กรชุมชม
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
_1122303 หลักการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ภัทรา บุญนิธี คณะครุศาสตร์
4
6264456 แหล่งพลังงานทดแทน
อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
5273302 การแปรรูปอาหาร
อาจารย์พรพรรณ จิอู๋ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
3213140 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์สุวชัช พิทักษ์ทิม คณะวิทยาการจัดการ
7
3101101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
อาจารย์มัทธนา นาคยา คณะวิทยาการจัดการ
8
4302201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
4314406 การวิเคราะห์และออกแบบระบบวัตถุ
อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 9  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]