สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
2471201 อารยธรรมโลก
อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
6142104 เขียนแบบเทคนิค 1
อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
5274305 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
อาจารย์ภิรญา โพธิพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
6
1191504 เทเบิลเทนนิส
อาจารย์สยาม ทองใบ คณะครุศาสตร์
7
3243203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ
อาจารย์สุจิตรา แพรต่วน คณะวิทยาการจัดการ
8
3412403 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
9
4000112 การคิดและการแก้ปัญหา
อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
อาจารย์ดุษฎี คำบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 10  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]