สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ทรงศิริ พันหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
อาจารย์สุจิตราอยู่หนู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2
อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
5001101 วิชาหลักการผลิตพืช
อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
4313202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4211305 ฟิสิกส์ 1
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
4224604 เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องมือชั้นสูง
ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
4311704 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ววรดนู ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
3143210 การเขียนบทวิทยุการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาจารย์จิรพร จรบุรี คณะวิทยาการจัดการ
10
3553301 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
อาจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณะวิทยาการจัดการ
11
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์รติมา ภูริรุ่งภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ
12
1173602 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
อาจารย์อนงค์นาถ สถิตถ์น้อย คณะครุศาสตร์
13
1000101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
อาจารย์บังอร ทิวาพรภานุกูล คณะครุศาสตร์

ทั้งหมด 13  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]