สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
1174402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ดวงใจ พุทธเมษ คณะครุศาสตร์
2
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อาจารย์พรสิริ เอี่ยมแก้ว คณะครุศาสตร์
3
1061102 ภาวะผู้นำ
ดร.สมบัติ ศรีทองอินทร์ คณะครุศาสตร์
4
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
อาจารย์สิริกร นวมนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สุนันทา เทียมคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งหมด 5  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]