สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
- อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ลาวรรณ์ บัวสาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
หลักการตลาด
อาจารย์วุฒิชัย ภักดีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
3
องค์การและการจัดการ
อาจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
4
31225013 การสื่อข่าวเบื้องต้น
อาจารย์ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ
5
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อาจารย์วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
6
หลักการบัญชี
อาจารย์มยุรี บุญโต คณะวิทยาการจัดการ
7
4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต
อาจารย์พิมรา ทองแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 7  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]