สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
2311102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
อาจารย์พัทธดนย์ สนธิรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2214202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
2000106_ ชีวิตกับศิลปะ
ผศ.ณัฐ ล้ำเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์
อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
2423211 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งหมด 5  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]