สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
3252106 การภาษีอากร 1
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะวิทยาการจัดการ
4
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
5
3421502 การดำเนินงานและการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะวิทยาการจัดการ
6
4322101 จุลชีววิทยา .
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
4273308 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะครุศาสตร์
10
1121702 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะครุศาสตร์
11
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
5522602 เซรามิกส์พื้นบ้าน
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14
- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15
5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งหมด 19  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]