สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
สถานะการใช้งาน
1
5042302 การผลิตโคนม
อาจารย์ธันวา ไวยบท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
5522302 การทำพิมพ์และการหล่อ 1
อาจารย์สันติ พงษ์พรต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
5011101 ปฐพีวิทยา
ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
อาจารย์สุกิตติ กำแพงเศรษฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
อาจารย์วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ
7
3012101 กฎหมายสื่อสารมวลชน
อาจารย์จรรยา อุปัญญ์ คณะวิทยาการจัดการ
8
Materials Science
อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัลยา ศรีสุริฉัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 9  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]