สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
2311102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
อาจารย์พัทธดนย์ สนธิรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2214202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
2000106_ ชีวิตกับศิลปะ
ผศ.ณัฐ ล้ำเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์
อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
2423211 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
3252106 การภาษีอากร 1
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะวิทยาการจัดการ
9
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
10
3421502 การดำเนินงานและการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะวิทยาการจัดการ
11
4322101 จุลชีววิทยา .
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
4273308 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะครุศาสตร์
15
1121702 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะครุศาสตร์
16
6113509 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์พุทธพร ไสว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
6273515 สถิติวิศวกรรม
อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
6264311 ระบบกำลังของไหล
อาจารย์ปฐมพงค์จิโน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
3503104 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
อาจารย์นันทพร ไม้ทองดี คณะวิทยาการจัดการ
20
3222109 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ธิติยา ทองเกิน คณะวิทยาการจัดการ
21
3102510 หลักการถ่ายภาพ
อาจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
22
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
ดร.สมพร พูลพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
4273602 การประเมินภาวะสุขภาพ
อาจารย์นริศรา จันทร์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
1123701 การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด
อาจารย์ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น คณะครุศาสตร์
25
2471102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ
อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
2271101 ภาษาจีนระดับต้น
อาจารย์สุธิมา กฤตย์ธนวัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม
อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28
6181104 อิเล็กทรอนิกส์
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29
1134601 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
30
1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
อาจารย์นันธวัช นุนารถ คณะครุศาสตร์
31
3244103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง คณะวิทยาการจัดการ
32
3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
อาจารย์วนัช คุ้งบรรพต คณะวิทยาการจัดการ
33
4224719 พลังงานทดแทน
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
4273501 อนามัยครอบครัว
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
2312705 ภาษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
อาจารย์บุญมา กุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
2424722 การพัฒนาองค์กรชุมชม
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
_1122303 หลักการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ภัทรา บุญนิธี คณะครุศาสตร์
38
6264456 แหล่งพลังงานทดแทน
อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39
5273302 การแปรรูปอาหาร
อาจารย์พรพรรณ จิอู๋ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40
3213140 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์สุวชัช พิทักษ์ทิม คณะวิทยาการจัดการ
41
3101101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
อาจารย์มัทธนา นาคยา คณะวิทยาการจัดการ
42
4302201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
4314406 การวิเคราะห์และออกแบบระบบวัตถุ
อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
2471201 อารยธรรมโลก
อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
6142104 เขียนแบบเทคนิค 1
อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47
5274305 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน
อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48
1001701 ภาษาไทยสำหรับครู
อาจารย์ภิรญา โพธิพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
49
1191504 เทเบิลเทนนิส
อาจารย์สยาม ทองใบ คณะครุศาสตร์
50
3243203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ
อาจารย์สุจิตรา แพรต่วน คณะวิทยาการจัดการ
51
3412403 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
52
4000112 การคิดและการแก้ปัญหา
อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53
4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
อาจารย์ดุษฎี คำบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ทรงศิริ พันหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55
6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
อาจารย์สุจิตราอยู่หนู คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56
6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2
อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57
5001101 วิชาหลักการผลิตพืช
อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58
4313202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59
4211305 ฟิสิกส์ 1
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
4224604 เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องมือชั้นสูง
ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61
4311704 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ววรดนู ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62
3143210 การเขียนบทวิทยุการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาจารย์จิรพร จรบุรี คณะวิทยาการจัดการ
63
3553301 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
อาจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณะวิทยาการจัดการ
64
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์รติมา ภูริรุ่งภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ
65
1173602 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
อาจารย์อนงค์นาถ สถิตถ์น้อย คณะครุศาสตร์
66
1000101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
อาจารย์บังอร ทิวาพรภานุกูล คณะครุศาสตร์
67
1174402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ดวงใจ พุทธเมษ คณะครุศาสตร์
68
1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อาจารย์พรสิริ เอี่ยมแก้ว คณะครุศาสตร์
69
1061102 ภาวะผู้นำ
ดร.สมบัติ ศรีทองอินทร์ คณะครุศาสตร์
70
2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
อาจารย์สิริกร นวมนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71
2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สุนันทา เทียมคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งหมด 71  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]