สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
3252106 การภาษีอากร 1
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะวิทยาการจัดการ
4
3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
5
3421502 การดำเนินงานและการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะวิทยาการจัดการ
6
4322101 จุลชีววิทยา .
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
4273308 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก .
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะครุศาสตร์
10
1121702 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะครุศาสตร์
11
6113509 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อาจารย์พุทธพร ไสว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
6273515 สถิติวิศวกรรม
อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
6264311 ระบบกำลังของไหล
อาจารย์ปฐมพงค์จิโน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14
3503104 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
อาจารย์นันทพร ไม้ทองดี คณะวิทยาการจัดการ
15
3222109 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ธิติยา ทองเกิน คณะวิทยาการจัดการ
16
3102510 หลักการถ่ายภาพ
อาจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
17
4312401 หลักการเขียนโปรแกรม
ดร.สมพร พูลพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
4273602 การประเมินภาวะสุขภาพ
อาจารย์นริศรา จันทร์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
1123701 การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด
อาจารย์ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น คณะครุศาสตร์
20
2471102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ
อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
2271101 ภาษาจีนระดับต้น
อาจารย์สุธิมา กฤตย์ธนวัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม
อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23
6181104 อิเล็กทรอนิกส์
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24
1134601 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
25
1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
อาจารย์นันธวัช นุนารถ คณะครุศาสตร์
26
3244103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง คณะวิทยาการจัดการ
27
3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
อาจารย์วนัช คุ้งบรรพต คณะวิทยาการจัดการ
28
4224719 พลังงานทดแทน
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
4273501 อนามัยครอบครัว
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
2312705 ภาษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
อาจารย์บุญมา กุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31
2424722 การพัฒนาองค์กรชุมชม
ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
_1122303 หลักการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ภัทรา บุญนิธี คณะครุศาสตร์
33
2471201 อารยธรรมโลก
อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งหมด 33  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]