สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์สว่าง แป้นจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์ลักษมี งามมีศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
5522602 เซรามิกส์พื้นบ้าน
อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
อาจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
อาจารย์ละออง อุปมัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1
อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์
อาจารย์ภัทรลักษณ์ชินประภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
- อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ลาวรรณ์ บัวสาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
หลักการตลาด
อาจารย์วุฒิชัย ภักดีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
12
องค์การและการจัดการ
อาจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
13
31225013 การสื่อข่าวเบื้องต้น
อาจารย์ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ
14
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อาจารย์วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
15
หลักการบัญชี
อาจารย์มยุรี บุญโต คณะวิทยาการจัดการ
16
4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต
อาจารย์พิมรา ทองแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
5042302 การผลิตโคนม
อาจารย์ธันวา ไวยบท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
5522302 การทำพิมพ์และการหล่อ 1
อาจารย์สันติ พงษ์พรต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20
5011101 ปฐพีวิทยา
ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21
5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
อาจารย์สุกิตติ กำแพงเศรษฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
อาจารย์วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ
23
3012101 กฎหมายสื่อสารมวลชน
อาจารย์จรรยา อุปัญญ์ คณะวิทยาการจัดการ
24
Materials Science
อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัลยา ศรีสุริฉัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 25  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]