สถิติจำนวนบทเรียนลำดับ
วิชา
ผู้จัดทำ
คณะ
1
- อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ลาวรรณ์ บัวสาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
หลักการตลาด
อาจารย์วุฒิชัย ภักดีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
3
องค์การและการจัดการ
อาจารย์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
4
31225013 การสื่อข่าวเบื้องต้น
อาจารย์ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ
5
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อาจารย์วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาการจัดการ
6
หลักการบัญชี
อาจารย์มยุรี บุญโต คณะวิทยาการจัดการ
7
4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต
อาจารย์พิมรา ทองแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
5042302 การผลิตโคนม
อาจารย์ธันวา ไวยบท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
5522302 การทำพิมพ์และการหล่อ 1
อาจารย์สันติ พงษ์พรต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11
5011101 ปฐพีวิทยา
ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
อาจารย์สุกิตติ กำแพงเศรษฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
อาจารย์วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ
14
3012101 กฎหมายสื่อสารมวลชน
อาจารย์จรรยา อุปัญญ์ คณะวิทยาการจัดการ
15
Materials Science
อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัลยา ศรีสุริฉัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งหมด 16  รายการแสดงหน้าละ 100 รายการ หน้าที่ [ 1 ]