รายละเอียดโปรแกรม

Welcome!


Adobe Captivate6

รายละเอียดโปรแกรม
        โปรแกรมสนับสนุนการสร้าง Movie ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้หรือสื่อการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เช่น การจับหน้าจอภาพเพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนรู้ การสร้างสื่อจากข้อมูลต่างๆ การสสร้างแบบทดสอบเป็นต้น