รายละเอียดข่าว

Welcome!


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียดข่าว
      วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้อง Computer Training ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ลงข่าว  2017-04-24 14:43:41