รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3101101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เช่น การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาทสังคม มนุษย์สัมพันธ์ การเป็นผู้นำ และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศศาสตร์

ผู้จัดทำ อาจารย์มัทธนา  นาคยา

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ