รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4302201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

Introduction to Probability and Statistics

คำอธิบายรายวิชา
      แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

ผู้จัดทำ อาจารย์ยุภาวดี  สำราญฤทธิ์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี