รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4314406 การวิเคราะห์และออกแบบระบบวัตถุ

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาเกี่ยวกับแนว คิดหลักเชิงวัตถุ วัฏจักรโครงงานเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการทดสอบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ เครื่องมือช่วยออกแบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ งานประยุกต์ในเชิงวัตถุ

ผู้จัดทำ อาจารย์ดนุวัศ  อิสรานนทกุล

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี