รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2471201 อารยธรรมโลก

คำอธิบายรายวิชา
       พัฒนาการความเจริญของอารยธรรมตะวันตก ตะวันออก ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ เน้นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณค่า ความหมายและความสำคัญที่มีต่อโลกปัจจุบัน

ผู้จัดทำ อาจารย์ณัฏฐิรา  กาญจนศิลป์

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์